Administrator

Hemsida URL:

Den 8-9 mars 2014 har alla kvinnor en möjlighet att under trevliga former ta del av underhållning, god mat och spa. 
Nu har vi kommit till vägs ände i denna form efter att ha haft detta nätverk igång i snart 13 år. Sista träffen har vi den 4 december. Men var lugn - det kommer nytt. Så håll utkik här, på Facebook och i mailboxen.
Här får alla kvinnliga företagare möjlighet att både visa upp och sälja sina tjänster och produkter. Alla intresserade är förstås välkomna att besöka detta expo. Ju fler besökare - dest bättre för alla.

 Även du som inte är medlem i Företagsamma Q kan hyra ett bord av oss.
Mässan pågår mellan kl 15.00 - 19.00
2011-02-02 15:26

Citat okänd

Någon sa; "Reklam är en teknik som får dej att tro att du längtat hela ditt liv efter någonting som du aldrig hört talas om". 
2011-02-02 15:15

Citat Simon Spies

Simon Spies sa; "Det svåraste med att göra bra affärer - är att avstå från de dåliga".

Informationen på webbplatsen

FöretagsammaQ arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Detta innebär att vi inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad till 100%, även om det är vårt mål.

Copyright

Innehållet på webbplatsen ägs av FöretagsammaQ och i förekommande fall av tredje part där det är angivet. Webbplatsen och dess innehåll omfattas av svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter reserverade. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot copyright-, varumärkes- och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Innehållet på webbplatsen får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från FöretagsammaQ. Som besökare får du skriva ut material där det anges som möjligt och därmed använda det för personligt bruk samt i utbildande syfte. Är du osäker på vad det betyder så kontakta oss via kontaktformuläret.

Policy för integritetsskydd

FöretagsammaQ månar om din integritet. Vänligen läs igenom följande för att se vad policyn för integritetsskydd behandlar.

Vad omfattar policyn?

Policyn handlar om hur FöretagsammaQ hanterar den personliga information som vi mottar och samlar in genom webbplatsen. Personlig information är information som kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, loggar från din webbläsare, din IP-adress och cookie-information och som inte är publikt på andra ställen.

  • FöretagsammaQ tar inte ansvar för din integritet via eller för innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen men vi är behjälpliga i den mån vi kan om du råkar ut för något och därigenom kontaktar oss. Vad FöretagsammaQ gör med informationen
  • FöretagsammaQ samlar personlig information såsom namn, e-postadress och annan information som frivilligt lämnats av användaren. Den personliga information som du lämnar används enbart för de ändamål som du begärt.
  • FöretagsammaQ mottar och lagrar automatiskt information från din webbläsare, såsom IP-adress, cookie-information och vilken sida du besöker, till våra loggfiler på vår server.
  • FöretagsammaQ använder informationen för följande ändamål: förbättra webbplatsens innehåll, användarstatistik, uppfylla dina förfrågningar avseende produkter och tjänster samt för att förbättra våra tjänster.
  • FöretagsammaQ säljer inte informationen till någon tredje part.

Information om cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Du måste ha cookies aktiverade din webbläsare för att kunna ta del av erbjudanden, butik och nyhetsbrev på webbplatsen. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies,
  • vad dessa cookies används till och
  • hur cookies kan undvikas.

Vad är en cookie och vad används den till?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator och finns för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Den används till exempel vid funktioner som kräver att användaren loggar in, registrerar eller beställer något från webbplatsen.

Vidare används cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare. Informationen som samlas in beträffande statistik är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden besökaren är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i dennes dators cacheminne. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

På denna webbplats används båda typer av cookies för att samla information i den mån du ger tillåtelse till detta samt för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. Om du inte vill tillåta cookies kan du blockera dessa i din webbläsare (sättet att styra över cookies kan variera något mellan olika versioner av webbläsarna).

Du hittar information om hur du ändrar inställningar antingen via tillverkares/leveratörs hemsida för din webbläsare eller via huvudmenyn i webbläsarfönstret under "Hjälp". FöretagsammaQ kan när som helst revidera denna webbplatspolicy genom att uppdatera den.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar kring innehållet i denna webbplatspolicy eller webbplatsen i övrigt är du välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret. Mer information om cookies kan du läsa om på webbplatsen för Kommunikationsmyndigheten PTS (Post- och telestyrelsen).

Personuppgiftslagen (PuL) - Publicering på Internet

FöretagsammaQ är registeransvarig och sparar uppgifter i enlighet med PuL:

Grundläggande krav på behandlingen av personuppgifter 9 § Den personuppgiftsansvarige skall se till att

a) personuppgifter behandlas bara om det är lagligt,

b) personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed,

c) personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål,

d) personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in,

e) de personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen,

f) inte fler personuppgifter behandlas än som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen,

g) de personuppgifter som behandlas är riktiga och, om det är nödvändigt, aktuella,

h) alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålen med behandlingen, och

i) personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Vad får man lägga ut på webben?

(källa: Datainspektionen) I personuppgiftslagen (PuL) finns inga specifika regler för Internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även publicering på Internet.

Strukturerade eller ostrukturerade uppgifter?

Vilka regler i personuppgiftslagen som gäller beror på hur personuppgifterna som publiceras på webbplatsen är strukturerade. Om personuppgifterna lagras i en databas eller annan typ av register anses uppgifterna vara strukturerade. Om personuppgifterna återfinns i löpande text på webbsidan anses uppgifterna däremot vara ostrukturerade. För strukturerad personuppgiftsbehandling gäller betydligt fler regler än för ostrukturerad.

Ostrukturerad behandling av personuppgifter

Det är i princip alltid tillåtet att publicera personuppgifter i löpande text på en webbsida så länge man inte kränker den som uppgifterna avser. För att avgöra om en behandling av personuppgifter är kränkande måste man göra en samlad bedömning av hur känsliga uppgifterna är, i vilket sammanhang de förekommer, för vilket syfte de behandlas, vilken spridning de har fått eller riskerar att få samt vad behandlingen kan leda till.

Man får således göra en avvägning i det enskilda fallet där den registrerades intresse av en fredad, privat sfär vägs mot intresset av att publicera uppgifterna. Strukturerad behandling av personuppgifter När personuppgifter är ordnade i register eller databaser eller på annat sätt så att man enkelt kan söka fram eller sammanställa dem är huvudregeln att hela personuppgiftslagen ska tillämpas.

Det finns dock en rad undantag:

Grundlagsskydd

Personuppgiftslagen gäller inte när personuppgifter publiceras på webbplatser med grundlagsskydd, till exempel massmedieföretags webbplatser eller webbplatser med utgivningsbevis. Mer information finns på Radio- och TV-verkets webbplats.

Samtycke

Om den registrerade - den som personuppgifterna avser - har lämnat sitt samtycke, är det tillåtet att publicera uppgifterna på Internet. Det är viktigt att komma ihåg att den registrerade ska ha fått sådan information att han eller hon kan bedöma för- och nackdelar med publiceringen.

Harmlösa uppgifter

Harmlös information får publiceras på Internet utan den registrerades samtycke. Vad som är harmlös information måste bedömas från fall till fall. Utgångspunkten bör vara hur den registrerade kan uppleva publiceringen. Tänk på att inte alla har samma uppfattning om vad som är integritetskänsligt! Om du är osäker är det en god regel att inhämta samtycke.

Känsliga uppgifter, det vill säga uppgifter om etnisk tillhörighet, religiös övertygelse, medlemskap i fackförening och även uppgifter om hälsa och sexualitet får normalt inte publiceras utan samtycke.

Journalistiska ändamål

Den som publicerar personuppgifter uteslutande för journalistiska ändamål behöver bara uppfylla säkerhetsreglerna i personuppgiftslagen. Detta undantag från personuppgiftslagens övriga regler är vidsträckt, det omfattar all publicering med ändamål att informera, utöva kritik och väcka debatt om frågor av betydelse för allmänheten. Däremot gäller undantaget inte uppgifter av rent privat karaktär.

Undantag från personuppgiftslagens övriga regler gäller också uppgifter som behandlas uteslutande för konstnärligt eller litterärt skapande. Tillämpning avPuL på FöretagsammaQ:s webbplats

När du kontaktar oss via vår webbplats så innebär det att dina uppgifter sparas i en databas för vidare behandling. Dina uppgifter används endast av FöretagsammaQ och vidarebefordras inte till tredje part.

Vi sparar uppgifterna för bland annat marknadsföringssyfte och för de ändamål vi har tillåtelse till inom Lagstiftning för verksamheten.

Om du önskar utdrag av registrerade uppgifter, begära rättelse eller att vi tar bort eventuella uppgifter så är du välkommen att kontakta FöretagsammaQ.

2009-12-11 23:22

Citat

"Män dunkar varandra i ryggen och hela rörelsen visar hur de skjutsar varandra framåt ytterligare. Kvinnor däremot kramar om varandra som för att hålla fast och till och med tillbaka. Det är sorgligt, men jag tror att det handlar om att kvinnor inte vill tillräckligt mycket". 

Om FöretagsammaQ!

Vi är ett affärsnätverk för företag som drivs av kvinnor.

Här gör vi affärer, knyter nya kontakter, utbyter erfarenheter och ökar vår kompetens.

Endast fantasin sätter gränser för hur långt vårt samarbete kan föra oss.

FöretagsammaQ

S:ta Ragnhildsgatan 22B
151 73 SÖDERTÄLJE
BESÖKSADRESS
Badhotellet, Järnagatan 16
151 73 SÖDERTÄLJE
Mobil: 0703 744 788
Mobil: 0702 811 456

Håll kontakten!!

Där du på hemsidan ser ikonen feed kan du klicka på den för att prenumerera på ett nyhetsflöde och bli informerad när vi uppdaterar.

FöretagsammaQ på Facebook Följ oss på Facebook!